ประวัติ

ชื่อ          :  นางสาวเบญจวรรณ  ใสหวาน

ที่อยู่       :  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาชีพ     :  ธุรกิจส่วนตัว

E-mail   :  ben11saiw@gmail.com

คติ         :  ปัญหาก็เหมือนเม็ดทราย  ถึงจะมากมายแต่ทรายก็เล็กนิดเดียว

93702

Advertisements